સોમવાર, માર્ચ 4
Join our live Google meet satsang today.

Past events

Dwarika Bhagwat Kathamrit & Bhavishya Malika - August 2023

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6


Surat Bhagwat Kathamrit - May 2023

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Ahmedbad Bhagwat Kathamrit - April 2023

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

Ahmedbad Bhagwat Kathamrit - November 2022

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

Share via