ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 21
Join our live Google meet satsang today.

ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕಾ ಪುಸ್ತಕ

Panchsakha copy

ನೀಲಾಂಚಲ ನಿವಾಸ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ
ಬಲಭದ್ರಾ ಸುಭದ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ

Eng - Mockup

ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕಾ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾಮ್ರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ 1,85,000 ಗ್ರಂಥಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಶಖಾ (5 ಸ್ನೇಹಿತರು) ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ – ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೊನೆಯ ಅವತಾರ. 

ಈ ಕಲಿಯುಗ ಸಮಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Share via