સોમવાર, માર્ચ 4
Join our live Google meet satsang today.

ભવિષ્ય માલિકા પુસ્તક

Panchsakha copy

નીલાંચલ નિવાસાય નિત્યાય પરમાત્માને,
બલભદ્ર શુભધરભયં જગન્નાથાય તે નમઃ

Eng - Mockup

भविष्य मालिका की प्रति प्राप्त कीजिये ​

भगवान महा विष्णु जी के कल्कि अवतार से सम्बंधित सभी गूढ़ तथ्य और प्रमाण के साथ ६०० वर्ष पूर्व ओडिया भाषा में ताड़ के पत्र में महान पंचसखाओं द्वारा लिखित १,८५,००० गुप्त ग्रंथ का एकमात्र संग्रह।  कलियुग की संजीवनी समान भविष्य मालिका की प्रति नीचे दिए लिंक से प्राप्त करें।
Share via