સોમવાર, માર્ચ 4
Join our live Google meet satsang today.

Download Trisandhya PDFs 👇

ત્રિસંધ્યા સમય 👇

સવાર : 4:00 to 6:00 AM
બપોર : 12:00 to 01:00 PM
સાંજ : 5:00 to 6:30 PM

સર્વ સનાતન ભક્તોને ત્રિસંધ્યાને તેના જીવન પર સર્વોચ્ચ પ્રભાવ પડવા માટે નીચે આપેલા સમયોમાં ત્રિસંધ્યાને ત્રણ વખત કરવી જ જોઈએ. સંધ્યા એક સમય છે જ્યાં પર સર્વ દિવ્ય ઊર્જાઓ વર્ષે છે, તેથી આ સમયોમાં ત્રિસંધ્યા કરવાથી આપના જીવન અને આધ્યાત્મિક વિકાસ પર મહત્વનો અનુભવ થશે.

Share via